Biuletyn Informacji Publicznej Klauzula informacyjna - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2019, 12:56

Klauzula informacyjna

Piątek, 25 maja 2018

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 144.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144
 • przez adres email: sekretariat@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 20 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Nowak

Z inspektorem ochrony danych można  się kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mailem: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) zawsze w oparciu o istniejąca podstawę prawną.
W przeciwnym wypadku każdorazowo zapytamy o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności  - (link)

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 19.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wiśnios
Osoba udostępniająca informację:
Halina Tarnowska Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy
Osoba modyfikująca informację:
Halina Tarnowska
©-2019 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL